I. Definicje

1.1. Administrator- ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ    Dębe 47a, 62-817 Żelazków, REGON: 300617493, NIP:  9680907837.
1.2. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.3. Użytkownik- osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.
1.4. Serwis- serwis internetowy: www.adecon.eu

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.
2.2. Administratorem danych jest ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dębe 47a, 62-817 Żelazków, REGON: 300617493, NIP: 9680907837. 
2.3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2.4. Przetwarzanie odbywa się na mocy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2.5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w jakichkolwiek formularzach na stronie www.adecon.eu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
2.6. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: Agnieszka Gorgolewska,  tel. (62) 5977725.

III. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów:

 • administrowania Serwisem,
 • statystyki odwiedzin Serwisu,
 • zarządzania treścią Serwisu,
 • przekazania materiałów promujących usługi własne,
 • możliwości kontaktu poprzez formularz kontaktowy,
 • archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa.

IV. Zakres zbieranych danych Użytkownika Serwisu 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail, 
c) temat i treść wiadomości,
d) w niektórych przypadkach możliwe jest przechowywanie danych w postaci preferencji wyszukiwarki internetowej, adresu IP, ruchu i częstotliwości odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej oraz danych dotyczących lokalizacji i wykorzystywanych zasobów.

V. Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer, oraz wprost od Użytkownika.

VI. Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

 • niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.  1 lit  f.  RODO);
 • zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych Administratora danych oraz dochodzenia praw i obrony roszczeń (art. 6 ust.  1 lit  f.  RODO);
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu działań administracyjnych, w szczególności administrowaniu usług świadczonych przez Administratora, zarządzaniu organizacją, w szczególności Serwisem oraz systemami IT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na  prowadzeniu działań statystycznych oraz analitycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu reklamy i promocji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VII. Komu udostępniamy lub przekazujemy dane. 

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.  W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzamy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy jako administrator danych osobowych mogą być:

 • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Spółki;
 • pozostali podwykonawcy Spółki, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy;
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych, w tym poprzez nieprzekazywanie danych do państw trzecich.

VIII. Przez jaki okres przechowujemy dane. 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do odwołania zgody. Jeżeli dane przetwarzamy w celu realizacji naszych potrzeb wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym statystyk, dane te będą przechowywane przez okres 10 lat. 

IX. Twoje prawa dotyczące przetwarzania. 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

X. Dobrowolność podania danych osobowych

10.1. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla potrzeb komunikacji z Użytkownikiem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy przez Administratora.

10.2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie usług przez Administratora. Jednakże w przypadku braku wyrażenia zgody Administrator nie będzie mógł się skontaktować z Użytkownikiem celem przedstawienia aktualnej oferty czy wysłania newslettera. 

XI. Pliki cookies 

11.1. Serwis Administratora korzysta z plików cookies, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez naciśniśniecie przycisku „ok” przy komunikacie dotyczącym plików cookies. 

11.2.Platforma zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych.  

11.3. Pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów:

a. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, w szczególności w postaci zapamiętywania haseł oraz uzupełniania preferencji Użytkownika Serwisu;

b. zapamiętywania informacji oraz wykorzystywania ich do ulepszania struktury i zawartości strony internetowej;

c. rejestracji wizyt Użytkownika do celów marketingowych oraz statystycznych; 

d. zachowania bezpieczeństwa usług; 

e. korzystania z funkcji społecznościowych.

11.4. Serwis stosuje następujące rodzaje plików (cookies): 

a. Niezbędne pliki cookies – są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w systemach Administratora. Niezbędne pliki cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, w szczególności przy wypełnianiu formularzy. Użytkownik może je zmienić w ustawieniach przeglądarki.

b. Analityczne pliki cookies – umożliwiają analizowanie liczby odwiedzin oraz gromadzenie danych na temat źródeł ruchu, co przyczynia się do optymalizacji Serwisu. 

c. Reklamowe pliki cookies – w celu promowania niektórych usług Administrator może wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się na innych stronach internetowych. 

d. Funkcjonalne pliki cookies – pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych i inne funkcje stron trzecich. 

e. Pliki sesyjne - są to tymczasowe informacje, które przechowuje się do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). 

f. Pliki stałe – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

11.5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

11.6. Właściciel serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Platformy.

11.7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do zapisanych plików Cookies. Dostęp do szczegółowych informacji o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies Użytkownik może znaleźć w opisie funkcji pomocy używanej przeglądarki lub poprzez kontakt z producentem oprogramowania.

11.8. Pliki cookies z których korzysta Serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.

11.9. Pliki cookies mogą być odczytywane przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator. Usługodawcy mogą przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies jako odrębni administratorzy na potrzeby własnych celów.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego. 

12.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji niniejszej Polityki, dokonując publikacji jej nowej wersji w Serwisie. Informacje o wszelkich modyfikacjach Polityki mogą być również przekazywane Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez inne dostępne formy komunikacji.