I. Polityka prywatności

Administratorem danych jest ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dębe 47a, 62-817 Żelazków, REGON: 300617493, NIP: 9680907837. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Przetwarzanie odbywa się na mocy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w jakichkolwiek formularzach na stronie www.adecon.eu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych : Agnieszka Gorgolewska,  tel. (62) 5977725.

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów:

 • administrowania serwisem,
 • statystyki odwiedzin serwisu,
 • zarządzania treścią serwisu,
 • przekazania materiałów promujących usługi własne,
 • możliwości kontaktu poprzez formularz kontaktowy,
 • archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa.

Zakres danych Użytkownika serwisu obejmuje następujące kategorie danych osobowych:

a)         imię i nazwisko,
b)         adres e-mail, 
c)          temat i treść wiadomości. 

Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer, oraz wprost od użytkownika.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • zgoda użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzenie praw i obrona roszczeń;
 • przepisy prawa.

II. Pliki cookies 

Platforma zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych.  

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

Właściciel serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Platformy.

III. Komu udostępniamy lub przekazujemy dane. 

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.  W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy

tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzamy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy jako administrator danych osobowych mogą być:

 • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Spółki;
 • pozostali podwykonawcy Spółki, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy;
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych, w tym poprzez nieprzekazywanie danych do państw trzecich.

IV. Przez jaki okres przechowujemy dane. 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do odwołania zgody. Jeżeli dane przetwarzamy w celu realizacji naszych potrzeb wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym statystyk, dane te będą przechowywane przez okres 10 lat. 

V. Twoje prawa dotyczące przetwarzania. 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.