Wzmocnienie konkurencyjności Spółki Adecon poprzez budowę i wyposażenie innowacyjnego kompleksu magazynowego. 
 
Cel projektu: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu poprzez budowę, nowoczesnego i bezpiecznego da ludzi oraz środowiska magazynu składowania materiałów niebezpiecznych (ADR) zarządzanego w sposób inteligentny, z wykorzystaniem innowacyjnego system informatycznego. 
Beneficjent: ADECON Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa nr: RPWP.01.05.02-30-0336/18
Wartość projektu: 9 896 608,29 PLN
Kwota dofinansowania: 3 449 723,62 PLN

Enhancing the Competitiveness of Adecon Company through the Construction and Equipping of an Innovative Warehouse Complex. 
 
Project Objective: Strengthening the competitiveness of key economic areas in the region through the construction of a modern and environmentally friendly warehouse for the storage of hazardous materials (ADR), managed in an intelligent manner with the use of an innovative information system. 
Beneficiary: ADECON Limited Liability Partnership. 

The project co-financed under the Greater Poland Regional Operational Program for 2014-2020, with funding from the European Regional Development Fund

Contract No.: RPWP.01.05.02-30-0336/18.
Project value: 9 896 608,29 PLN
Amount of funding: 3 449 723,62 PLN